Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | June 17, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Thể lệ cuộc thi ảnh về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ngành xây dựng năm 2009TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIÊT NAM


CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM


——————————————–


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


———————-


 


THỂ LỆ

CUỘC THI ẢNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2009

( Kèm theo Quyết định số  /QĐ – CĐXD ngày  tháng  năm 2009 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam)


 


 


CHƯƠNG I


Những quy định chung


 


Điều 1. Mục đích, yêu cầu


1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn lao động ( ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) và phòng, chống cháy nổ (PCCN). Tập hợp các ảnh đẹp, có nội dung tốt về ATLĐ, VSLĐ, PCCN để triển lãm tuyên truyền trong toàn Ngành, trong dịp Tuần lễ quốc gia hàng năm, hoặc các hội nghị, hội thảo chuyên đề của Ngành về ATLĐ, VSLĐ,  PCCN.


 2. Thông qua cuộc thi làm cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và người lao động nhận thức đầy đủ hơn những quy định về ATLĐ, VSLĐ, PCCN, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy trình an toàn trong lao động, sản xuất, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ.


3. Tuyên truyền, phổ biến để cuộc thi thu hút đông đảo công nhân viên chức và người lao động tham gia, phát huy sáng kiến, tính sáng tạo của quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.


Điều 2. Mỗi đơn vị được tham gia dự thi với số lượng ảnh không hạn chế theo đúng nội dung, hình thức quy định của Thể lệ cuộc thi        .


Điều 3. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo + Tổ thư ký có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức cuộc thi, chấm thi và đảm bảo thành công cuộc thi ảnh về ATLĐ, VSLĐ, PCCN ngành Xây dựng năm 2009.


 


CHƯƠNG II


Đối tượng, nội dung, hình thức thi


 


Điều 4. Đối tượng thi


Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong các tổng công ty, công ty, đơn vị trực thuộc và ngành Xây dựng Hà Nội ( Sau đây gọi tắt là đơn vị)


Điều 5. Nội dung thi


– Tập trung vào 3 chủ đề: An toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; của 2 lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng ( Lưu ý công tác khai thác đá, sản xuất đá tại các mỏ), thi công xây lắp.


– Nội dung ảnh chụp phải phản ánh trung thực hoạt động hoặc kết quả của các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại các vị trí làm việc ở doanh nghiệp, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ để học tập, nhân rộng; đồng thời phê phán những thao tác sai, vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ và những thói quen cẩu thả trong lao động sản xuất dễ xảy ra tai nạn lao động, sự cố máy thiết bị và sự cố cháy nổ, phản ánh trường hợp mất ATLĐ, VSLĐ và PCCN để rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục.


– Ảnh được chụp từ thực tế thi công, sản xuất tại đơn vị từ ngày 01/01/2008 đến 15/11/2009.


Điều 6. Hình thức thi


 Các đơn vị tổ chức xét chọn ảnh tham gia cuộc thi của Ngành theo các quy định dưới đây:


a. Mỗi đề tài gồm 01 ảnh hoặc 01 bộ ảnh ghi lại hình ảnh thực hiện đúng công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCN hoặc ghi nhận hình ảnh thực hiện không đúng công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCN theo 03 chủ đề và 02 lĩnh vực quy định tại Điều 5 của Thể lệ này.


b. Ưu tiên các tác giả có bức ảnh phản ánh được các hiện tượng vi phạm về ATLĐ, VSLĐ, PCCN để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục đồng thời cũng góp phần tôn vinh các hình ảnh đẹp, thưc hiện tốt công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCN.


c. Khổ ảnh dự thi: 20cm x 30cm, kèm theo 01 ảnh khổ 9cm x 12cm.


d. Chấp thuận:


– Không chấp thuận ảnh lắp ghép, phản ánh sai sự việc; có nội dung, hình thức và thời gian trái với quy định của Thể lệ cuộc thi. Các đơn vị có trách nhiệm xem xét loại bỏ các bức ảnh trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ảnh gửi dự thi


– Ban Tổ chức chỉ nhận ảnh dự thi theo đơn vị, không nhận từ các cá nhân.


– Ảnh dự thi phải ghi rõ chủ đề ảnh, tên tác giả ( Tập thể hoặc cá nhân), đơn vị công tác, nơi chụp; ngày, tháng, năm chụp được dán ở mặt sau ảnh. Cùng với Bản tổng hợp đăng ký số lượng ảnh dự thi ghi rõ các thông tin trên, có xác nhận của đơn vị.


– Đóng gói đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng ảnh dự thi.


Điều 7. Thời gian thi


– Thời gian phát động cuộc thi từ đầu tháng 9/2009


-Thời gian nộp ảnh đăng ký dự thi từ ngày 01/11/2009, hạn cuối cùng đến hết ngày 15/11/2009 ( Căn cứ theo dấu bưu điện), ảnh gửi về Ban Chính sách – Kinh tế  Xã hội ( CSKTXH), Công đoàn Xây dựng Việt Nam, số 12 Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Những ảnh nộp sau ngày quy định trên, Ban tổ chức sẽ không được dự thi.


– Thời gian chấm thi: Cuối tháng 11/2009


– Cơ cấu giải thưởng: Theo quy định tại Điều 12, điểm g của Thể lệ này


– Lễ công bố kết quả và trao giải: Đầu tháng 12/2009


Điều 8. Về quyền sử dụng ảnh và bản quyền


– Tất cả các bức ảnh tham gia dự thi Ban tổ chức được toàn quyền lưu trữ và sử dụng để phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của ngành Xây dựng.


– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về Bản quyền ảnh dự thi.


 


CHƯƠNG III


Quy định về Ban tổ chức, Ban giám khảo + Tổ thư ký và quy định


về chấm thi


 


Điều 9. Ban tổ chức


Ban tổ chức cuộc thi do Ban Thường vụ CĐXDVN ra quyết định thành lập gồm các thành phần sau:


1. Đại diện Lãnh đạo CĐXDVN: Trưởng ban


            2. Đại diện Ban CSKTXH, CĐXDVN: Phó ban thường trực


            3. Đại diện Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, BXD: Phó ban


            4. Đại diện Ban Thi đua Tuyên giáo, CĐXDVN: Uỷ viên


            5. Đại diện Ban Tài chính, CĐXDVN: Uỷ viên


            6. Đại diện Văn phòng CĐXDVN: Ủy viên + Thư ký


            7. Chuyên viên Ban CSKTXH, CĐXDVN: Uỷ viên + Thư ký


  Nhiệm vụ Ban tổ chức:


            Xây dựng chương trình, kế hoạch, thể lệ cuộc thi và tổ chức thực hiện cuộc thi đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung theo đúng thời gian quy định.


Điều 10. Ban Giám khảo 


 Ban Giám khảo + Tổ thư ký cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Ban Thường vụ CĐXDVN ra quyết định thành lập gồm 07 thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quyết định thành lập. Gồm có các thành phần:


1. Đại diện Ban CSKTXH, CĐXDVN: Trưởng ban


2. Đại diện Vụ QLHĐXD, BXD: Phó ban


3. Đại diện Ban Chính sách – Pháp luật, TLĐLĐVN: Uỷ viên


4. Đại diện Tạp chí Bảo hộ lao động: Uỷ viên


5. Đại diện Tạp chí ảnh: Uỷ viên


6. Đại diện Báo xây dựng, BXD: Uỷ viên


7. Đại diện Trung tâm thông tin, BXD: Uỷ viên


Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể thành viên Ban Giám khảo tới các đơn vị tham gia dự thi sau ngày hết hạn nộp ảnh dự thi.


Ban Giám khảo có trách nhiệm:


– Xây dựng quy trình, tiêu chí chấm thi trình duyệt và tổ chức thực hiện.


– Chấm thi đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng địa điểm và thời gian quy định.


            – Bình xét, phân định các giải thưởng.


            – Tổng kết, nhận định, đánh giá, báo cáo kết quả cuộc thi


Điều 11. Tổ thư ký cuộc thi


Tổ thư ký thuộc Ban Tổ chức cuộc thi gồm 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Tổ chức và có trách nhiệm tổng hợp chính xác kết quả chấm thi theo quy trình của Ban Giám khảo, lập biên bản tổng hợp kết quả cuộc thi.


Điều 12. Quy định về chấm thi, giải thưởng


a. Việc chấm thi bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, công khai có sự chứng kiến của đại diện các đơn vị dự thi và một số cơ quan hữu quan.


b. Từng thành viên Ban Giám khảo bỏ phiếu trực tiếp cho từng ảnh đảm bảo trung thực, khách quan trên cơ sở quy trình, tiêu chí chấm thi đã được duyệt và chịu trách nhiệm cá nhân về phiếu của mình.


c. Trường hợp có vướng mắc thì tập thể Ban Giám khảo thảo luận để thống nhất theo nguyên tắc đa số.


d. Ban Giám khảo sẽ bỏ phiếu lựa chọn từ tổng số ảnh dự thi để chọn ra một số ảnh có nội dung tiêu biểu để giới thiệu tại lễ trao giải ( Số lượng sẽ căn cứ vào tổng số ảnh dự thi).


e. Từ số lượng ảnh tiêu biểu đã chọn nêu trên tiến hành bỏ phiếu trực tiếp ( Theo các vòng xếp loại theo số phiếu) để phân định các giải thưởng cá nhân, thứ tự từ giải nhất đến giải khuyến khích theo số lượng phiếu từ cao đến thấp. Trường hợp nhiều ảnh có số phiếu bằng nhau vượt quá số lượng của mỗi giải, Ban Giám khảo sẽ xem xét quyết định.


f. Giải tập thể:


– Được xét chọn cho các đơn vị đạt nhiều giải cá nhân ( Ưu tiên các giải cao) và có số lượng ảnh tham gia dự thi từ cao đến thấp (Tỷ lệ số lượng ảnh dự thi/ số lượng CBCNV của đơn vị sẽ được xem xét khi chọn giải phong trào)


– Có xét đến số lượng ảnh của đơn vị được lựa chọn để triển lãm tại lễ trao giải.


– Những đơn vị có ảnh gửi dự thi không đúng quy định tại các điểm: c, d, của Điều 6 Thể lệ này sẽ bị trừ điểm khi xét giải tập thể.


g. Cơ cấu giải thưởng


– Giải cá nhân


+ 03 giải nhất, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ


+ 06 giải nhì, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ 


+ 09 giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000đ


+ 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000đ


            2. Tập thể


                        + 03 giải nhất, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ


                        + 06 giải nhì, mỗi giải trị giá: 4.000.000đ


                        + 09 giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ


                        + 09 giải phong trào, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ


Trường hợp Ban Giám khảo không xét được đủ số lượng giải theo quy định thì số tiền thưởng của giải sẽ được Ban tổ chức xem xét, quyết định và công bố khi trao giải.


Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức đầu tháng 12/2009


 


CHƯƠNG IV


Điều khoản thi hành


 


Điều 13. Thể lệ này được phổ biến đến các đối tượng dự thi quy định tại Điều 4; có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc cuộc thi.


Các đơn vị tham gia cuộc thi đương nhiên chấp thuận và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Thể lệ này.


 


 
Nơi nhận:


Các TCT, CT, đơn vị trực thuộc


– Ngành XD Hà Nội


– TTBXD Bùi Phạm Khánh


– Vụ QLHĐXD – BXD


– Các Đ/c PCT – CĐXDVN


– Các Ban CĐXDVN


– Các thành viên BTC, BGK


– Lưu VP, CSKTXH


TM. BAN THƯỜNG VỤ


CHỦ TỊCH


 


 


 


 


 


Nguyễn Văn Bình


 

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...