Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | July 8, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Trình Quốc hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị

phó thủ tướng nguyễn thiện nhân vừa thay mặt chính phủ trình quốc hội dự án luật quy hoạch đô thị. tiếp đó, chủ nhiệm uỷ ban kinh tế của quốc hội hà văn hiền trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này. chiều cùng ngày, qh tập trung thảo luận tại tổ về dự án luật quy hoạch đô thị.

theo đó, đa số ý kiến thảo luận đều thống nhất về việc cần thiết ban hành luật này. việc luật quy hoạch đô thị được ban hành sẽ tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị ở nước ta là công cụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị, bảo đảm phát triển hệ thống các đô thị và từng đô thị bền vững, có bản sắc, văn minh, hiện đại, đồng bộ với phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

tuy nhiên, đa số ý kiến tán thành theo hướng không quy định cụ thể về phân loại đô thị trong dự thảo luật mà giao cho chính phủ quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đô thị, phù hợp với đặc thù của đô thị việt nam.

đối với các tp trực thuộc trung ương cũng nên để ubnd tp tổ chức lập quy hoạch đô thị, bộ xây dựng tổ chức thẩm định, thủ tướng chính phủ phê duyệt. bộ xây dựng chỉ lập quy hoạch đô thị cho các trường hợp đặc biệt do chính phủ giao.

theo các quy định về lập đồ án quy hoạch đô thị thì thời hạn quy hoạch chung các đô thị trực thuộc trung ương từ 20 – 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm;  thời hạn quy hoạch chung các tp, thị xã trực thuộc tỉnh và đô thị mới từ 20 – 25 năm; thời hạn quy hoạch chung đô thị trực thuộc huyện là từ 10 – 15 năm. đối với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thì thời hạn theo yêu cầu quản lý và phát triển đô thị và nhu cầu đầu tư. thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm.

ngoài ra, các đb còn tập trung thảo luận những vấn đề xung quanh đồ án quy hoạch đô thị; cải tạo chỉnh trang đô thị (điều 33); đối tượng của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị (điều 38); thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị (điều 44)…; điều chỉnh quy hoạch đô thị (chương iv); công bố và công khai quy hoạch (điều 54)…

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...