Ngày 26/02/2010, Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đề án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội sẽ họp phiên thứ hai .

Theo Văn phòng Bộ XD: ngày 09 tháng 02 năm 2010, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định Nhà nước được thành lập theo Quyết định 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước chủ trì.

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Hội đồng thẩm định Nhà nước, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước, Liên danh tư vấn Quốc tế ppJ và Tư vấn trong nước (Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội); vắng 02 đồng chí: Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp.

Sau khi nghe đơn vị t­ư vấn báo cáo nội dung cơ bản của đồ án, báo cáo của Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng nhận xét hồ sơ đồ án và dự thảo kế hoạch làm việc của Hội đồng thẩm định Nhà nước, ý kiến đánh giá sơ bộ của 02 đơn vị Tư vấn phản biện Quốc tế và các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước; Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước đã kết luận:

Thống nhất và thông qua:  Chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng; Các thành viên của Hội đồng có ý kiến góp ý tại các cuộc họp của Hội đồng bằng văn bản về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và được coi là ý kiến chính thức của Bộ, Ngành và Địa phương do thành viên đại diện;  Hội đồng thẩm định Nhà nước sẽ họp phiên thứ hai vào ngày 26/02/2010.

Liên danh tư vấn Quốc tế ppJ và tư vấn trong nước đã có những cố gắng, tiếp thu các ý kiến đóng góp và thực hiện đúng Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 348/TB-VpCp ngày 09/12/2009 và số 29/TB-VpCp ngày 01/02/2010 của Văn phòng Chính phủ. Tư vấn cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đồ án, làm rõ hơn những giải pháp chính của đồ án, bố cục sắp xếp hồ sơ theo đúng quy định hiện hành. Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Tư vấn chủ động lấy ý kiến của các Hội nghề nghiệp, của nhân dân… nhằm đáp ứng tiến độ trình duyệt của đồ án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *