Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | August 5, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Kinh doanh bất động sản được chuyển lỗ

Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi một số nội dung liên quan đến khai thác thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản, kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã khai tờ khai tạm nộp thuế theo quy định.

Nếu hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ, tất cả các doanh nghiệp nêu trên đều được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau.

Theo Đầu Tư

 

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...