Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | August 4, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Tăng cường quản lý kính xây dựng nhập khẩu

Tăng cường quản lý kính xây dựng nhập khẩu

Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất với Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý kính xây dựng nhập khẩu. Theo đó: trường hợp trong hồ sơ nhập khẩu kính xây dựng chưa có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Chương II), để thông quan được phải có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 còn hiệu lực công nhận tính đến thời điểm nhập khẩu.trường hợp sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng được sản xuất ở trong nước chưa có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Chương II), để đưa vào lưu thông và sử dụng trên thị trường trong hồ sơ sản phẩm, hàng hoá phải có giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 còn hiệu lực công nhận tính đến thời điểm sản xuất ra sản phẩm.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...