Nghiệm thu tiêu chuẩn “Các phương pháp thử khối xây”

Trong xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với thế giới, Bộ Xây dựng đã hình thành định hướng cho hệ thống tiêu chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam để từng bước có bộ tiêu chuẩn đồng bộ và phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn của nhiều quốc gia. Việc này tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thiết kế, thi công sản xuất trong lĩnh vực xây dựng đối với nhiều công trình trong nước cũng như các công trình đầu tư của nước ngoài với công nghệ hiện đại tiên tiến.


Trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam chưa có Tiêu chuẩn thử khối xây. Hiện công tác thiết kế khối xây đều xác định cường độ khối xây thông qua các bảng tra từ cường độ viên xây và vữa xây. Như vậy khi thi công ở công trường, công tác nghiệm thu khối xây cũng dừng lại ở việc thí nghiệm viên xây và vữa xây chứ không đánh giá được trực tiếp cường độ khối xây đã thi công, một loại vật liệu còn chịu ảnh hưởng rất lớn của tay nghề công nhân cũng như môi trường ngoài yếu tố chất lượng vật liệu viên xây và vữa. Do vậy việc chuyển dịch và ban hành tiêu chuẩn này là cần thiết cho công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng khối xây.


Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chuyển dịch tài liệu BS EN 1052 – 1; 2; 3; 4; 5…. Methods of test for masonary sang TCVN EN … – Các phương pháp thử khối xây.


Ngày 26/02/2009, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn “Các phương pháp thử khối xây” do TS. Nguyễn Cao Dương thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện.


Tiêu chuẩn “Các phương pháp thử khối xây” được chuyển dịch từ tiêu chuẩn BS EN 1052 từ phần 1 đến phần 5. Nội dung của dự thảo gồm 5 phần, quy định khá rõ về vật liệu, mẫu thử, quy trình thử và việc tính toán, đánh giá kết quả.


Để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống, phương pháp thực hiện của đề tài là bám sát nội dung và được trình bày giống như tiêu chuẩn gốc.


Sau khi hoàn chỉnh và ban hành tiêu chuẩn “Các phương pháp thử khối xây” sẽ giúp các nhà tư vấn, các nhà sản xuất và các nhà thi công có một tiêu chuẩn hướng dẫn hoàn chỉnh và thống nhất.


Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đánh giá đề tài xếp loại Xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.