Phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020

thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số 1479/qđ-ttg phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020, với mục tiêu bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các giống loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao, bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh tại các vùng nước nội địa.
theo đó, hệ thống các khu bảo tồn vùng nước nội địa được quy hoạch và xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và được phân ra 7 vùng kinh tế nông nghiệp, gồm: các tỉnh miền núi phía bắc, đồng bằng sông hồng, bắc trung bộ, nam trung bộ, tây nguyên, đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long.
quy hoạch được chia làm 3 giai đoạn với nhiệm vụ quy hoạch 45 khu bảo tồn tại các vùng. mục tiêu giai đoạn 1 (2008-2010) là thiết lập và đưa vào hoạt động 5 khu bảo tồn đại diện cho lưu vực sông hồng, sông cửu long và tây nguyên. giai đoạn 2 (2011-2015), sẽ thiết lập và đưa hoạt động 25 khu bảo tồn, trong đó có 1 khu bảo tồn loài liên quốc gia. giai đoạn 3 (2016-2020), thiết lập và đưa vào hoạt động 15 khu bảo tồn; hoàn thiện hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa.
để thực hiện mục tiêu trên, công tác điều tra, nghiên cứu khoa học về nguồn lợi thủy sản, đa dạng hệ sinh thái thủy sinh các vùng nước nội địa phải được thực hiện trước một bước. trước mắt, tập trung điều tra, nghiên cứu đối với một số thủy vực có nhiều giống thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng cao. nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh thái thủy sinh các vùng nước nội địa.
dự kiến, tổng kinh phí đầu tư hoàn thiện hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa khoảng 85 tỷ đồng: giai đoạn 1 cần 15 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 50 tỷ đồng và giai đoạn 3 là 20 tỷ đồng. ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho việc quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết 45 khu bảo tồn nêu trên, xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu… mặt khác, nhà nước huy động sự tham gia và tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng các khu bảo tồn khác./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.