Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: “Điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng ăn mòn công trình xây dựng dưới tác dụng môi trường biển Việt Nam.”.BỘ XÂY DỰNG


 


Số:   867./ QĐ-BXD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 


 


Hà Nội, ngày 18 tháng 8  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: “Điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng ăn mòn công trình xây dựng dưới tác dụng môi trường biển Việt Nam.”.


BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Xét đề nghị của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại công văn số 1130/VKH-KHKT ngày 05/8/2009 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: “Điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng ăn mòn công trình xây dựng dưới tác dụng môi trường biển Việt Nam.”, Mã số MT 21-07;Theo đề nghị của  Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: “Điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng ăn mòn công trình xây dựng dưới tác dụng môi trường biển Việt Nam.”, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. Hội đồng gồm 13  thành viên (có danh sách kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới khi Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:


-Như  Điều 3;


-Lưu: VP, Vụ KHCN-MT.


KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng


 


đã ký


 


 


Cao Lại Quang


 


Danh sách hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *