Quy định thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời Cty CP Xây dựng số 2 – TCty Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam về việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

– Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Trong Hợp đồng số 03/HĐXD ngày 12/4/2010 (gói thầu xây dựng và hoàn thiện phần móng, 02 tầng hầm, phân thân nhà trừ hoàn thiện bên trong từ tầng 01 đến tầng 06) các bên đã quy định cụ thể số tiền tạm ứng và việc sử dụng số tiền tạm ứng như nêu trong văn bản số 243 CV/CTY2-KHKT ngày 18/8/2015 và hợp đồng này không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

4. Với nội dung nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 nêu trên và căn cứ Điều 6 (thay đổi, điều chỉnh giá trị hợp đồng) 03/HĐXD ngày 12/4/2010 thì việc điều chỉnh giá vật liệu của hợp đồng:

– Đối với số tiền tạm ứng lần thứ nhất là tạm ứng vốn ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định nên vẫn được điều chỉnh giá;

– Đối với số tiền tạm ứng lần thứ hai để mua vật tư thì không được tính điều chỉnh giá (những vật tư được phép điều chỉnh) cho khối lượng vật tư có giá trị tương ứng với khoản tiền tạm ứng;

– Đối với số tiền nhà thầu đã cam kết tự ứng vốn để thi công thì vẫn được điều chỉnh giá với khoản tiền nhà thầu đã cam kết trong Hồ sơ dự thầu, phù hợp với quy định trong hợp đồng tại Khoản 6.1 Điều 6 (Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng).

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *