Đề nghị phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu LongBỘ XÂY DỰNG


 


Số: 74  /TTr-BXD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 


 


Hà Nội, ngày 18 tháng 8  năm 2009


TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu LongKính gửi: Thủ tướng Chính phủI. Sự cần thiết điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư1. Về điều chỉnh mức vay làm nhà ở trong các cụm, tuyến dân cưSau hơn 7 năm triển khai xây dựng, các mục tiêu cơ bản của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 1) sắp hoàn thành; đã có 7/8 tỉnh, thành phố thuộc Chương trình đạt gần 100% kế hoạch xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.Tuy vậy, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình chưa xây dựng nhà ở. Theo báo cáo, các địa phương mới xây dựng xong 94.020 căn trên tổng số 110.212 căn nhà cần xây dựng. Như vậy, còn lại 16.192 căn nhà phải xây dựng tiếp để bố trí dân vào ở, trong đó chủ yếu là của tỉnh Long An với 12.084 căn. Ngoài ra còn 2.637 hộ dân thuộc đối tượng di dời vào ở tại 4 tuyến dân cư phục vụ di dời số hộ dân trong vùng sạt lở và 2 cụm dân cư thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (theo văn bản phê duyệt số 1876/TTg-NN ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) cũng chưa triển khai xây dựng nhà ở.Theo cơ chế, chính sách áp dụng trong giai đoạn 1 của Chương trình, mỗi hộ dân thuộc đối tượng vào ở trong cụm, tuyến dân cư được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức 7 triệu đồng/hộ, những hộ nghèo được vay với mức 9 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở. Đối với số hộ dân di dời vào ở trong 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp nói trên cũng được vay vốn làm nhà ở với mức 9 triệu đồng/hộ.Hiện nay giá vật tư, vật liệu xây dựng đã tăng khá cao, vì vậy với mức vay như quy định trên, các hộ dân rất khó để xây dựng được căn nhà tương đối chắc chắn để ở. Để phù hợp với thực tế, UBND tỉnh Long An đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức vay để xây dựng nhà ở lên 15 triệu đồng/căn đối với các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 1 của Chương trình. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đối với đề nghị này, đồng thời giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất phương án xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 27/3/2009 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An).UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có công văn số 168/UBND-XDCB ngày 03/4/2009 đề nghị xem xét nâng mức vay từ 9 triệu đồng/hộ lên mức 15 triệu đồng/hộ đối với các hộ dân thuộc đối tượng vào ở trong 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của Tỉnh.2. Về điều chỉnh mức vay mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cưNgày 30/11/2007 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1876/TTg-NN đồng ý bổ sung 4 tuyến dân cư phục vụ di dời, ổn định đời sống cho số hộ dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm và 2 cụm dân cư thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vào Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Theo kế hoạch sẽ bố trí 2.637 hộ vào ở trong các cụm, tuyến dân cư này. Các hộ dân được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua trả chậm nền nhà trong cụm, tuyến dân cư với mức 10 triệu đồng/hộ.Việc triển khai thi công tôn nền 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung nói trên  của tỉnh Đồng Tháp chủ yếu thực hiện trong năm 2008 và 2009 là thời gian nhiều loại vật tư, vật liệu cũng như nhiên liệu tăng cao. Với mức vay 10 triệu đồng/hộ thì các hộ dân không thể mua được lô nền có diện tích khoảng 100 m2 để xây dựng nhà ở. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có công văn số 168/UBND-XDCB ngày 03/4/2009 đề nghị trình Chính phủ nâng mức vay để mua trả chậm nền nhà ở từ mức 10 triệu đồng/hộ lên mức18 triệu đồng/hộcho các hộ dân vào ở trong 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của Tỉnh được  như quy định tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.II. Tổng hợp số hộ dân có nhu cầu vay vốn làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ởĐể có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nâng mức vay để làm nhà ở và vay để mua trả chậm nền nhà ở trong cụm, tuyến dân cư, Bộ Xây dựng đã cùng các địa phương tiến hành rà soát cụ thể số đối tượng chưa vào ở trong cụm, tuyến dân cư có nhu cầu vay vốn. Cụ thể như sau:1. Số hộ dân có nhu cầu vay vốn làm nhà ở là 16.235 hộ, trong đó 13.598 hộ thuộc đối tượng giai đoạn 1 của Chương trình và 2.637 hộ dân thuộc đối tượng của 6 dự án cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp.2. Tổng số hộ dân có nhu cầu vay vốn để mua trả chậm nền nhà ở là 2.637 hộ (toàn bộ số hộ này thuộc đối tượng di dời vào ở tại 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp)(Chi tiết số lượng từng tỉnh xin xem phụ lục kèm theo)III. Xác định số vốn vay tăng thêm nếu áp dụng mức vay điều chỉnh như đề nghị của các địa phương1. Đối với vốn vay làm nhà ở:Với mức vay 15 triệu đồng/ hộ thì số vốn vay tăng thêm 97,41 tỷ đồng (16.235 hộ). Trong đó:– Số vốn thuộc giai đoạn 1 của Chương trình tăng thêm là 81,588 tỷ đồng (13.598 hộ);– Số vốn thuộc 6 dự án bổ sung của tỉnh Đồng Tháp tăng thêm là 15,822 tỷ đồng (2.637 hộ).2. Đối với vốn vay mua nền nhà trả chậm:Với mức vay 18 triệu đồng/hộ thì số vốn vay tăng thêm 21,096 tỷ đồng.(Cụ thể từng tỉnh xin xem phụ lục kèm theo).IV. Kiến nghị1. Hiện nay trên thực tế giá vật tư, vật liệu đã tăng khá cao so với thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng cho Chương trình giai đoạn 1 cũng như 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp. Nếu áp dụng mức vay 9 triệu đồng/hộ để làm nhà ở và mức vay 10 triệu đồng/hộ để mua nền nhà như quy định áp dụng cho Chương trình giai đoạn 1 và các dự án bổ sung của tỉnh Đồng Tháp thì các hộ dân không đảm bảo điều kiện làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà. Mặt khác, hiện nay các địa phương đang đồng thời triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình với mức cho vay làm nhà ở là 15 triệu đồng/hộ và mức cho vay để mua trả chậm nền nhà là 18 triệu đồng/hộ đối với các khu vực ngập sâu trên 3m.Để đảm bảo phù hợp với thực tế, đồng thời đảm bảo sự thống nhất mức vay trong cùng một Chương trình, tại cùng một thời điểm, đề nghị Thủ tướng Chính phủ:1. Xem xét, nâng mức vay để làm nhà ở trong cụm, tuyến dân cư từ mức 7 triệu đồng/hộ và mức 9 triệu đồng/hộ (đối với các hộ nghèo) lên mức15 triệu đồng/hộ đối với các hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình giai đoạn 1 chưa xây dựng nhà ở và số hộ dân thuộc đối tượng di dời vào ở trong 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1876/TTg-NN ngày 30/11/2007; đồng thời xem xét, nâng mức vay vốn để mua trả chậm nền nhà trong cụm, tuyến từ mức 10 triệu đồng/hộ lên mức 18 triệu đồng/hộ đối với các hộ dân thuộc đối tượng di dời vào ở trong 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp (6 cụm, tuyến này đều nằm trong khu vực ngập sâu trên 3m).2. Về cơ chế cho vay: đề nghị tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.3. Nguồn vốn cho vay:a) Đối với vốn vay làm nhà ởTheo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính thì tổng số vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thông báo cho các địa phương để cho các hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình (giai đoạn 1) vay làm nhà ở l.292 tỷ đồng.Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì trong giai đoạn 1 của Chương trình số vốn đã giải ngân làm nhà ở là 568 tỷ đồng tương đương 71.979 căn nhà. Nếu thực hiện giải ngân hết 22.041 căn nhà đã xây dựng xong và 16.192 căn nhà trong kế hoạch cần xây dựng tiếp với mức hỗ trợ như quy định trong giai đoạn 1 của Chương trình thì số vốn vay cần có là 344 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn cho các hộ dân vay để làm nhà ở trong giai đoạn 1 của Chương trình theo kế hoạch là 912 tỷ đồng. Số vốn này ít hơn 380 tỷ đồng so với tổng số vốn đã thông báo cho các địa phương từ đầu Chương trình.Nếu áp dụng mức cho vay làm nhà ở là 15 triệu đồng/hộ đối với số hộ dân chưa xây dựng nhà ở thuộc giai đoạn 1 của Chương trình và số hộ dân thuộc 6 cụm, tuyến bổ sung của tỉnh Đồng Tháp thì số vốn vay tăng thêm là 97,41 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị sử dụng nguồn vốn cho vay làm nhà ở đã thông báo trong giai đoạn 1 của Chương trình nhưng không sử dụng hết để cho các hộ dân vay làm nhà ở theo mức đề nghị.b) Đối với vốn vay mua trả chậm nền nhà:Nếu áp dụng mức cho vay để mua trả chậm nền nhà là 18 triệu đồng/hộ thì số vốn vay tăng thêm là 21,096 tỷ đồng. Đề nghị ngân sách Trung ương cấp 50% cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 50% còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động để thực hiện cho vay theo quy định.Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.Xin gửi kèm theo– Dự thảo văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở đối với các hộ dân thuộc đối tượng Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL.– Công văn số 2014/UBND-NN ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Long An về việc đăng ký nhu cầu vốn vay xây dựng nhà ở trên cụm, tuyến dân cư tỉnh Long An;– Công văn số 168/UBND-XDCB ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị điều chỉnh chính sách cho vay tiền đối với các hộ dân được bố trí vào 06 cụm, tuyến dân cư bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Nơi nhận:


– Thủ tướng Chính phủ;


– BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);


– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


– Ngân hàng Chính sách Xã hội;


– Lưu: VP, QLN (3).


KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng


 


đã ký


 


 


Nguyễn Trần Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *