Chương trình hành động của Chính phủ về “tam nông”: Mục tiêu nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng hơn 2,5 lần so với hiện nay

ngày 28/10/2008, chính phủ đã ban hành nghị quyết 24/2008/nq-cp về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương đảng khóa x về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông).

theo đó, chương trình hành động của chính phủ gồm 48 quy hoạch, chương trình, đề án cụ thể nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng hơn 2,5 lần so với hiện nay. đồng thời, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

yêu cầu của chương trình là quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của nghị quyết trung ương để xây dựng các chương trình kinh tế – xã hội, các đề án chuyên ngành, cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật.

một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chương trình đến năm 2020 là tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả ở địa bàn nông thôn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt, đồng thời sẽ triển khai xây dựng mới 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về thích ứng với sự biến đổi khí hậu và về đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, trình thủ tướng chính phủ trong quý iv/2008 và quý ii/2009. bên cạnh công việc xây dựng 3 chương trình mới, các bộ, ngành, địa phương được giao triển khai 45 công việc cụ thể về quy hoạch, xây dựng các chương trình, đề án. có 9 nhiệm vụ về quy hoạch cần phải hoàn thành trong năm 2009 như quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, điểm dân cư nông thôn, sử dụng đất lúa… bên cạnh đó, có 36 đề án cần được xây dựng đến năm 2020 với phần lớn trong số đó phải trình thủ tướng chính phủ trong năm 2009. chỉ có 1 đề án trình thủ tướng trong quý iv/2008 là về kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp. có 8 nhóm đề án về sửa đổi và xây dựng luật như sửa đổi luật đất đai, xây dựng các luật về thủy lợi, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và luật tài nguyên nước. trong số các đề án, đáng chú ý là các đề án về bảo vệ, phát triển trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, rừng, thương mại nông thôn, y tế nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho dân cư nông thôn… chương trình hành động cũng đặt ra việc xây dựng chính sách thu hút cán bộ, thanh niên, trí thức về nông thôn…

ngay sau khi chương trình hành động được ban hành, các bộ, ngành, ubnd các tỉnh, thành phố phải xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyên ngành./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *