Hoàn thiện hơn việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

bộ xây dựng vừa trình chính phủ dự thảo mới nghị định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. khi được chính thức ban hành, nghị định này sẽ thay thế các nghị định 16/cp và nghị định 112/cp.
 
trong dự thảo nghị định trình chính phủ lần này quy định rõ: việc giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng công trình là do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định. yêu cầu và nội dung giám sát, đánh giá đầu tư bao gồm: giám sát, đánh giá việc thực hiện da của chủ đầu tư theo các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và việc chấp hành các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng. nghị định cũng quy định cụ thể: người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo tình hình thực hiện các da đầu tư lên cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp. riêng đối với da quan trọng quốc gia do thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư thì bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư. bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc, định kỳ báo cáo thủ tướng chính phủ. bộ xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư.
 
về nội dung thiết kế cơ sở và nội dung thẩm định thiết kế cơ sở, nghị định sửa đổi lần này đã bổ sung rõ là: thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập da đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng… quy định về thời gian thẩm định da, bao gồm cả thời gian thẩm định thiết kế cơ sở được tính từ ngày nhận đủ  hồ sơ hợp lệ, được nghị định quy định rõ: đối với da quan trọng quốc gia thì thời gian thẩm định da không quá 90 ngày làm việc, tuỳ theo quy mô, tính chất của da, trong đó thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 30 ngày làm việc. đối với da nhóm a, thời gian thẩm định da không quá 40 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 20 ngày làm việc. da nhóm b thì thời gian thẩm định da là không quá 30 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 15 ngày. dự án nhóm c thì thời gian thẩm định da là không quá 20 ngày, trong đó thời gian thẩm định thiết kế cơ sở là không quá 10 ngày làm việc.

thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình cũng được quy định cụ thể tại nghị định mới là: ngoài thủ tướng chính phủ được quyết định đầu tư các da quan trọng quốc gia thì đối với các da khác sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì: bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp bộ quyết định đầu tư các da nhóm a, b, c. bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp bộ được uỷ quyền quyết định đầu tư đối với các da nhóm b, c cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. chủ tịch ubnd các cấp quyết định đầu tư các da nhóm a, b, c trong phạm vi ngân sách của địa phương sau khi thông qua hđnd cùng cấp. chủ tịch ubnd cấp tỉnh, huyện được uỷ quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư đối với các da nhóm b, c cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. chủ tịch ubnd cấp tỉnh quy định cụ thể cho chủ tịch ubnd cấp huyện, cấp xã được quyết định đầu tư các da có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

 
ngoài ra nghị định dự thảo trình chính phủ còn sửa đổi, làm rõ hơn một số nội dung khác như: cấp gpxd; điều chỉnh gpxd; về thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình; thẩm quyền quyết định đầu tư đối với chủ tịch ubnd cấp huyện, cấp xã, xử lý khối lượng phát sinh ngoài thiết kế dự toán; bổ sung thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở cả công trình nông nghiệp chuyên ngành cho bộ nn&ptnt và các sở nn&ptnt, về kinh doanh các dịch vụ trong hoạt động xây dựng, nhất là phần thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được cụ thể như thế nào? thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo thiết kế một bước, thiết kế hai bước, thiết kế ba bước ra sao nhằm vừa giảm thiểu được các thủ tục hành chính lại vừa nâng cao, tăng cường trong công tác quản lý các da đầu tư xây dựng theo pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *