Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | May 26, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Thủ đô Hà Nội ?

Lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Thủ đô Hà Nội ?

Theo Thứ trưởng Cao Lại Quang: Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước, việc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố luôn gắn liền phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Các lĩnh vực thuộc hạ tầng kỹ thuật đô thị có sự gắn kết rất chặt chẽ giữa Thủ đô Hà Nội với các đô thị, các khu dân cư  của các tỉnh trong vùng. Quy hoạch đô thị nói chung và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật  không thể tách rời Hà Nội với các vùng phụ cận. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô, tại Điều 44 khoản 1 Luật Quy hoạch đô thị đã quy định: Việc phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điều 38 khoản 2 Luật Quy hoạch đô thị quy định: Nội dung đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đã được phê duyệt. Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình lập và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2010. Do vậy, tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hà Nội có thể đáp ứng tiến độ hoàn thành và công bố quy hoạch khi triển khai đúng theo Luật Quy hoạch đô thị. trước mắt, UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của Thành phố theo quy định hiện hành.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...