Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

ngày 21/10, thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng đã ký quyết định số 140/2008/qđ-ttg về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 09/2007/qđ-ttg ngày 19/01/2007 của thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

quyết định 140 đã đề cập cụ thể tới việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, điều khoản của điều 1, điều 4, điều 6, khoản 2 điều 7, điều 8, khoản 1 điều 10.

theo đó, điểm a khoản 1 điều 1 được sửa đổi như sau: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn được gọi chung là công ty nhà nước.

điểm a khoản 1 điều 4 được sửa đổi là: “lập báo cáo kê khai đầy đủ, đúng hiện trạng sử dụng, đúng biểu mẫu quy định; giá trị quyền sử dụng đất của từng cơ sở nhà, đất quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều 5 và khoản 2, khoản 3 điều 6 quyết định số 09/2007 được xác định theo giá đất do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của chính phủ được công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 hàng năm.

“việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chỉ áp dụng đối với công ty nhà nước có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. trường hợp đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền kể từ khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử đụng đất thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với các đối tượng không phải là công ty nhà nước và không phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai” là nội dung sửa đổi, bổ sung của điểm a khoản 4 điều 6.

ngoài ra, quyết định 140 cũng đã đề cập tới việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 7 về thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng sử dụng đất; việc đăng ký mua tài sản trên đất của các tổ chức, cá nhân. điều 8 của quyết định còn quy định việc sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đối với công ty nhà nước…. khoản 1 điều 10 được sửa đổi về tiền sử dụng đất thu được khi chuyển mục đích sử dụng đất sau khi trừ đi phần chi phí tổ chức đã đầu tư vào đất nhưng chưa thu hồi được và các chi phí khác liên quan, kể cả chi phí di dời theo chế độ quy định phải nộp vào ngân sách nhà nước.

quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *