Trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước phải được quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm

ngày 22/10, thủ tướng nguyễn tấn dũng đã ký quyết định số 141/2008/qđ-ttg về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập quy định về quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, điều chuyển, thu hồi, cải tạo và xây dựng mới trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là trụ sở, nhà làm việc).

đơn vị sự nghiệp được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước gồm: các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và ủy ban nhân dân các cấp. các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý sử dụng, điều chuyển, thu hồi, cải tạo và xây dựng mới trụ sở, nhà làm việc.

trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước phải được quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của nhà nước. việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và cải cách hành chính nhà nước. thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

quy chế cũng quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc.

quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. những quy định trước đây trái với quy định tại quy chế này đều bãi bỏ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *