3 trường hợp được chỉ định bán, chuyển nhượng đất

thủ tướng vừa đồng ý việc bán, chuyển nhượng đất bằng hình thức chỉ định trong 3 trường hợp.

thứ nhất, sau thời hạn thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chứng nhận quyền sử dụng đất;

thứ hai, nếu có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chứng nhận quyền sử dụng đất (cnqsdđ) cho mục đích giáo dục, dạy nghề, y tế… thì thực hiện bằng hình thức đấu giá giữa các đối tượng tham gia đăng ký;

trường hợp thứ ba, tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận cnqsdđ đối với cơ sở nhà, đất cho thuê của tổ chức có chức năng cho thuê nhà, đất phù hợp với quy hoạch được duyệt và theo phương án sắp xếp lại đã được ubnd cấp tỉnh phê duyệt.

việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, cnqsdđ, chuyển mục đích sử dụng đất…, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

trường hợp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhưng không vượt quá dự toán của dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt.

trần vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *