CHỈ THỊ: Về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

bộ xây dựng

———-

số: 09 /2008/ct-bxd

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

——————————–

 

hà nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

 

chỉ thị

về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện dự án xây dựng

đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc

           

thực hiện quyết định số 1404/qđ-ttg ngày 30/9/2008 của thủ tướng chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc từ đại học quốc gia hà nội sang bộ xây dựng, công văn số 6685/cp-vpcp-kgvx ngày 07/10/2008 của văn phòng chính phủ về việc triển khai quyết định số 1404/qđ-ttg ngày 30/9/2008 của thủ tướng chính phủ, bộ xây dựng đã phối hợp với đại học quốc gia hà nội lập kế hoạch và tổ chức công tác tiếp nhận bàn giao dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc đảm bảo tiến độ, đúng quy định theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ.

 

ngày 20/11/2008, dưới sự chứng kiến của phó thủ tướng chính phủ nguyễn thiện nhân và đại diện các bộ, cơ quan trung ương và hà nội, bộ xây dựng và đại học quốc gia hà nội đã ký biên bản bàn giao dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc. bắt đầu từ sau ngày 20/11/2008, bộ xây dựng là chủ đầu tư mới của dự án này.

 

dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc là một dự án có quy mô lớn, đã được đại học quốc gia hà nội triển khai trong nhiều năm nhưng đến nay kết quả đạt được còn hạn chế, trình tự thủ tục về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bộ máy quản lý thực hiện dự án còn nhiều bất cập. để tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật sau khi dự án được chuyển sang bộ xây dựng làm chủ đầu tư, bộ trưởng bộ xây dựng chỉ thị giám đốc trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc, lãnh đạo các ban quản lý dự án thành phần trước đây và thủ trưởng các cục, vụ thuộc bộ xây dựng trước mắt cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

 

1. đối với trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc, lãnh đạo các ban quản lý dự án thành phần:

 

            – tiếp tục có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ chặt chẽ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ tài chính, tài sản của dự án, đồng thời tiếp tục triển khai các công việc đang triển khai trước đây theo kế hoạch cho đến khi có bộ máy quản lý mới.

 

            – kể từ sau ngày 20/11/2008, tất cả các hồ sơ, tài liệu, tài sản và các cán bộ, viên chức của các ban quản lý dự án thành phần nằm trong danh sách chuyển về bộ xây dựng sẽ tạm thời chuyển về địa điểm làm việc mới tại trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc. giám đốc trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc có trách nhiệm bố trí, sắp xếp tạm chỗ làm việc cho các ban quản lý và phối hợp với các ban quản lý bố trí phương tiện đi lại cho các cán bộ, viên chức, đảm bảo cho công việc, sinh hoạt bình thường, tiết kiệm.

 

            – trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc và các ban quản lý dự án thành phần làm việc với đại học quốc gia hà nội, kho bạc nhà nước hoàn thành thủ tục chuyển số dư kinh phí của các dự án thành phần nêu tại biên bản bàn giao dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội ký ngày 20/11/2008 giữa bộ xây dựng và đại học quốc gia hà nội, về trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc tạm thời quản lý theo quy định của bộ xây dựng chậm nhất trước ngày 15/12/2008. thực hiện quyết toán chi phí các ban quản lý dự án đến thời điểm ký biên bản bàn giao dự án; đồng thời tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý các hợp đồng a-b đã ký vẫn đang còn thực hiện cho đến khi có ban quản lý dự án mới.

 

– để đảm bảo quản lý hồ sơ, tài liệu của dự án phục vụ tốt cho công tác quản lý dự án từ nay trở về sau, giám đốc trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc và lãnh đạo các ban quản lý dự án thành phần trước đây có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức sắp xếp lại các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án theo đúng trình tự, thủ tục về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và phân loại theo từng dự án thành phần. tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng mất mát hồ sơ tài liệu.

 

– trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc có trách nhiệm quản lý, bảo vệ nguyên trạng các tài sản, vật kiến trúc, cây cối, diện tích đất đai đã được giao, được quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản, lấn chiếm đất đai.

 

– giao giám đốc trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc trong thời gian chuyển tiếp, tạm thời điều hành công việc chung của trung tâm và các ban quản lý dự án thành phần trước đây cho đến khi có tổ chức bộ máy mới. tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký, tuyệt đối không được làm gián đoạn công việc với bất cứ lý do gì.

 

2. đối với các cục, vụ thuộc bộ xây dựng:

 

– vụ tổ chức cán bộ: khẩn trương nghiên cứu phương án tổ chức bộ máy, cơ cấu, chức năng quyền hạn của ban quản lý dự án trên cơ sở tổ chức lại trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc và các ban quản lý dự án thành phần trước đây để sớm ổn định tổ chức và có bộ máy thống nhất trong việc quản lý, điều hành dự án. trước mắt, tập trung phối hợp với đại học quốc gia hà nội để hoàn thiện thủ tục hồ sơ cán bộ cho số cán bộ, viên chức của đại học quốc gia hà nội chuyển về bộ xây dựng.

           

– vụ kế hoạch – tài chính: hướng dẫn trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc và các ban quản lý dự án thành phần trong việc quản lý chặt chẽ tài sản, tài chính. phối hợp với vụ tổ chức cán bộ nghiên cứu mô hình quản lý dự án. chủ trì, phối hợp với vụ pháp chế, vụ quản lý hoạt động xây dựng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù trong việc triển khai dự án trình bộ để nghiên cứu,  báo cáo thủ tướng chính phủ. chủ trì, phối hợp với vụ kiến trúc- quy hoạch và các vụ nghiên cứu, đề xuất với bộ để bộ xem xét, báo cáo thủ tướng chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch chung, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và lập dự án đầu tư xây dựng công trình. khẩn trương rà soát lại tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008 của dự án từ đó đề xuất phương án giải quyết; đồng thời làm việc với bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài chính về kế hoạch năm 2009 của dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc. tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo bộ để kịp thời chỉ đạo, điều hành dự án.

 

– vụ kiến trúc- quy hoạch: tập trung rà soát lại các hồ sơ tài liệu liên quan đến quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc và các dự án thành phần. phối hợp với vụ kế hoạch tài chính nghiên cứu, đề xuất với bộ để bộ xem xét, báo cáo thủ tướng chính phủ cho phép điều chỉnh lại quy hoạch chung của dự án trong tháng 11/2008. 

 

– cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: rà soát lại tất cả các tài liệu quản lý chất lượng, khối lượng công trình đã và đang được triển khai của dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc từ đó hướng dẫn trung tâm và các ban quản lý thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

3. tổ chức thực hiện:

 

giao vụ kế hoạch – tài chính là đầu mối giúp lãnh đạo bộ trong việc chỉ đạo điều hành dự án, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị này; thủ trưởng các đơn vị nói trên tập trung hoàn thành tốt các công việc được giao theo sự phân công cho đến khi có bộ máy quản lý dự án mới đi vào hoạt động.

 

giám đốc trung tâm phát triển và quản lý đô thị đại học tại hoà lạc, lãnh đạo các ban quản lý dự án thành phần trước đây, chánh văn phòng bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

nơi nhận:

– ttg cp, phó ttg nguyễn thiện nhân (để b/c);

– bộ trưởng, các thứ trưởng;

– gs.tskh nguyễn văn liên, phó ct hđntnn;

– văn phòng chính phủ;

– các bộ: khđt, tc;

– đhqg hà nội (để phối hợp);

– các cục, vụ, thanh tra bộ;

– trung tâm pt&qlđt đại học tại hl;

– các ban qlda thành phần;

– công báo;

– lưu vp, khtc.   

bộ trưởng

 

 

 

 

đã ký

 

 

 

nguyễn hồng quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *