Chương trình hành động của Chính phủ về “tam nông”: Triển khai thành nhiều đề án cụ thể

chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 bch trung ương đảng khóa x về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông) được ban hành ngày 28/10/2008 gồm 48 quy hoạch, chương trình, đề án cụ thể nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng hơn 2,5 lần so với hiện nay. đồng thời, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chương trình đến năm 2020 là tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả ở địa bàn nông thôn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt, đồng thời sẽ triển khai xây dựng mới 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về thích ứng với sự biến đổi khí hậu và về đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, trình thủ tướng chính phủ trong quý iv/2008 và quý ii/2009.

có 9 nhiệm vụ về quy hoạch cần phải hoàn thành trong năm 2009 như quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, điểm dân cư nông thôn, sử dụng đất lúa…

có 8 nhóm đề án về sửa đổi và xây dựng luật như sửa đổi luật đất đai, xây dựng các luật về thủy lợi, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và luật tài nguyên nước.

chương trình hành động cũng đặt ra việc xây dựng chính sách thu hút cán bộ, thanh niên, trí thức về nông thôn.

ngay sau khi chương trình hành động được ban hành, các bộ, ngành, ubnd các tỉnh, thành phải xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyên ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *