Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | May 27, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cho các gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng


BỘ XÂY DỰNG


_________


 


Số: 1516 /BXD-HĐXD


V/v: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cho các gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


————————–


 


Hà Nội, ngày  24 tháng  7 năm 2009


 


 


Kính gửi:  Tổng công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam


 


Phúc đáp văn bản số 905/TCT-ĐHAD HN-HP ngày 06/7/2009 của Tổng công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cho các gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Theo báo cáo của Tổng công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, do dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có quy mô kỹ thuật phức tạp, 10 gói thầu xây lắp chính sẽ phải phân thành nhiều hạng mục công trình nên Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức kiểm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.


Để có thể phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công kịp thời và chính xác, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, trong trường hợp Chủ đầu tư không sắp xếp được bộ máy quản lý tổ chức kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công thì Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký xác nhận trong bản vẽ của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.


Sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được kiểm tra và ký xác nhận, Chủ đầu tư sẽ ký phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.


Đề nghị Tổng công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam nghiên cứu, áp dụng thực hiện.


 
Nơi nhận:


– Như trên;


– Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB – 04).


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG


 


 


ĐÃ KÝ


 


 


 


Bùi Phạm Khánh

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...