Top 10 Công ty Bất động sản năm 2023

Top 10 Công ty Bất động sản năm 2023 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố.

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khách quan nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột (key player) của ngành Bất động sản đã và đang nỗ lực đạt nhiều thành tựu trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng…

Các doanh nghiệp Công ty Bất động sản được lọc ra từ cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp Việt Nam trong các nghiên cứu xếp hạng của Vietnam Report thuộc ngành Bất động sản với dữ liệu tài chính cập nhật đến ngày 31/12/2022, kết hợp sử dụng phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí trên truyền thông), khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan nhằm đưa ra đánh giá tổng hợp, khách quan và đầy đủ nhất về doanh nghiệp xuyên suốt giai đoạn khó khăn vừa qua.

Công ty Bất động sản
Nguồn: Vietnam Report

Công ty Bất động sản
Nguồn: Vietnam Report