Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Theo Luật Đất đai, đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng trong các trường hợp giao đất, cho thuê đất là khác nhau, dưới đây là thông tin chi tiết Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp người dân cần nắm rõ.

Đất nông nghiệp là gì?

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được chia thành 3 nhóm:

– Nhóm đất nông nghiệp;

– Nhóm đất phi nông nghiệp;

– Nhóm đất chưa sử dụng;

Theo đó, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

– Đất trồng cây lâu năm;

– Đất rừng sản xuất;

– Đất rừng phòng hộ;

– Đất rừng đặc dụng;

– Đất nuôi trồng thủy sản;

– Đất làm muối;

Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Theo Điều 126 Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp là loại đất sử dụng có thời hạn. Theo đó, thời hạn sử dụng đất này trong các trường hợp giao đất, cho thuê đất là khác nhau, cụ thể:

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Trong đó:

– Trường hợp thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

– Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng phải làm gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013;

– Đất nông nghiệp không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Đất đang trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp thiếu một trong các điều kiện nêu trên thì không được phép chuyển nhượng đất nông nghiệp, trong đó bao gồm cả trường hợp đất hết hạn sử dụng. Đồng nghĩa, đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng không được phép bán.